Our new family member

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

 

hàn yuàn dà jiā tínɡ de xīn pénɡ you -- bù dīnɡ : 

汉  院   大 家  庭   的 新  朋   友  -- 布 丁   : 

nǚ shēnɡ , nián línɡ 6 ɡè yuè , 

女 生    , 年   龄   6 个 月  , 

xìnɡ ɡé kě ài ɡuāi qiǎo , qǐnɡ dà jiā duō duō ɡuān zhào ò  ! 

性   格 可 爱 乖   巧   ,    请   大 家  多  多  关   照   哦 !