HSK sì jí pái liè shùn xù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

pái liè shùn xù 

排  列  顺   序 

A  dàn zhè lǐ dào chù dōu shì xiān huā 

A  但  这  里 到  处  都  是  鲜   花  

B  jín ɡuǎn chūn tiān hái méi yǒu dào 

B  尽  管   春   天   还  没  有  到  

C  fēnɡ jǐnɡ měi jí le 

C  风   景   美  极 了