HSK sì jí pái liè shùn xù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

pái liè shùn xù 

排  列  顺   序 

A  zhōnɡ yú fànɡ shǔ jià le 

A  终    于 放   暑  假  了 

B  wǒ men jiù yì qǐ qù shànɡ hǎi lǚ yóu bɑ 

B  我 们  就  一 起 去 上    海  旅 游  吧 

C  rú ɡuǒ shǔ jià qī jiān tiān qì bú rè de huà 

C  如 果  暑  假  期 间   天   气 不 热 的 话