HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

 

HSK  wǔ  jí  wán chéng jù zi 

HSK  五  级  完      成    句 子

wǒ   xué  xí     le     yǐ jīng     zài     běi dà     sān gè yuè   le

我     学   习    了    已  经        在     北 大      三   个   月   了