HSK sì jí shùn xù pái liè

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì jí shùn xù pái liè 

    jìn zhǐ kāi chē

A  禁  止  开  车

    sī  jī  zài  hē  guò  jiǔ  hòu

B 司 机 在   喝   过   酒   后

   guó  jiā de fǎ lǜ yǒu míng què de guī dìng

C 国    家  的 法 律  有    明    确   的   规   定