HSK sì jí shùn xù pái liè --dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì jí shùn xù pái liè --dá àn

dá àn :C B A

答  案 :C B A

C jù  tí  dào “ guī dìng ”, ér B、A shì guī dìng de nèi róng ,A jù shì B jù de jì xù , suǒ yǐ fàng zài B jù hòu miàn 。

C 句 提 到  “   规   定”,    而 B、A  是   规  定    的  内 容,     A 句 是 B 句 的 继 续,  所  以  放    在 B 句  后    面。