HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí wán chéng jù zi 

HSK 五 级  完       成   句 子

 

wǒ   xiǎng bù qǐ lái   yī shí   zài  nǎ ér    tā   jiàn guò

我        想   不 起 来   一时     在   哪儿    他    见  过