HSK sì jí shùn xù pái liè

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì  jí shùn xù pái liè

HSK 四 级  顺   序  排 列

  ràng měi lì de “ dì qiú mǔ qīn ” shāng xīn liú lèi

A 让    美  丽 的  “地  球  母  亲”       伤    心  流  泪

  qǐng dà jiā bǎo hù hǎo zhōu wéi de huán jìng

B 请    大 家  保   护  好      周   围  的   环    境

  bù  yào  luàn rēng  lā  jī

C 不  要     乱    扔   垃 圾