HSK sì jí shùn xù pái liè --dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì jí shùn xù pái liè --dá àn

HSK四级   顺  序  排 列    答 案

dá àn:BCA

答  案:BCA

B jù shì zhěng gè jù zi de zhǔ tí ,C jù shì jù tǐ cuò shī ,A jù shì jǐn jiē zhe C jù shuō de 。

B 句 是      整   个 句子 的  主 题, C 句 是 具 体 措  施,  A 句 是 紧 接  着   C 句   说   的。