HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí wán chéng jù zi

HSK 五 级  完      成    句子

wǒ men    bān      shì jiè     tóng xué     lái zì     gè dì

我    们       班         世 界        同    学      来自      各地