HSK wǔ jí wán chéng jù zi--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí wán chéng jù zi  -- dá àn

HSK 五 级  完      成    句 子 -- 答 案

dá àn : wǒ men bān tóng xué lái zì shì jiè gè dì 。

答 案:   我    们     班    同    学  来 自 世 界  各 地。