HSK sì jí shùn xù pái liè

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì  jí shùn xù pái liè

HSK 四 级 顺   序  排 列

 

   nǐ  bì xū bǎo chí lěng jìng

A 你 必 须  保   持  冷    静

   yù dào má fán de shí hòu

B 遇  到   麻   烦  的  时  候

  zhè yàng cái huì xiǎng chū jiě jué de bàn fǎ

C 这   样     才   会    想     出  解  决  的  办  法