Buding de RiChang

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

bù dīnɡ tónɡ xué měi ɡè xīnɡ qī èr hé dà jiā rèn zhēn dì kāi huì 。 

布 丁   同   学  每  个 星   期 二 和 大 家  认  真   地 开  会  。