HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

jìn xínɡ    zhè xiē    yùn dònɡ yuán    wǔ ɡè xiànɡ mù dì xùn liàn    yào 

进  行      这  些     运  动   员      五 个 项    目 的 训  练      要  

 

 

__________________________________________________________________