HKS wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HKS wǔ jí ɡǎi cuò jù

HKS 五 级  改 错  句

tā pínɡ shí bù zěn yànɡ ài shuō xiào。

他   平   时  不   怎    样   爱    说  笑  。