HKS wǔ jí ɡǎi cuò jù---Dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HKS wǔ jí ɡǎi cuò jù

HKS 五 级 改   错  句

dá àn:tā pínɡ shí bù zěn me ài shuō xiào。

答  案:他  平   时   不  怎   么  爱   说    笑  。