HKS wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HKS wǔ jí ɡǎi cuò jù

HKS 五 级 改  错  句

qián jǐ tiān lái kàn wǒ de zhè wèi pénɡ you shì wǒ zài zhōnɡ ɡuó rèn shí de。

前   几 天   来  看   我  的   这   位    朋     友    是  我   在    中      国    认  识  的。