HKS wǔ jí ɡǎi cuò jù --dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HKS wǔ jí ɡǎi cuò jù --dá àn

HKS 五 级 改   错  句--  答 案

 

qián jǐ tiān lái kàn wǒ de nà wèi pénɡ you shì wǒ zài zhōnɡ ɡuó rèn shí de。

前   几 天   来  看   我  的   那   位    朋   友    是  我   在    中      国    认  识  的。