HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK  sì   jí  cí huì

HSK 四 级 词 汇 

【fànɡ】 〈dònɡ〉

【  放  】 〈  动  〉put

lì   :zhè bēi kā fēi wànɡ jì fànɡ tánɡ le,yóu diǎn kǔ。

例 :这   杯  咖 啡    忘   记   放    糖   了,  有   点   苦。

【fànɡqì】〈dònɡ〉

【放  弃 】 〈动  〉give up

lì:  tā jìnɡ rán fànɡ qì le zhè cì jìn shēnɡ de jī huì。

例:他 竟   然    放   弃 了 这  次 晋     升    的 机 会 。