HKS wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HKS wǔ jí ɡǎi cuò jù

HKS 五 级 改   错 句

zhè liǎnɡ pén huā shì cónɡ zhānɡ lǎo shī bān lái de。

这     两     盆    花   是    从       张      老  师   搬   来 的。