HKS wǔ jí ɡǎi cuò jù--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

dá àn:zhè pén huā shì cónɡ zhānɡ lǎo shī nà ér bān lái de。

答 案:  这   盆    花   是   从        张     老   师  那 儿  搬  来  的。