HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

dá àn:wǒ de xué xí chénɡ jì  bú tài hǎo。

答 案: 我  的   学 习    成   绩  不  太  好 。