HSK sì jí shùn xù pái liè

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

pái liè shùn xù 

排  列  顺   序 

A  rú ɡuǒ zhōu mò wǒ ɡǎn mào hǎo le 

A  如 果  周   末 我 感  冒  好  了 

B  wǒ men jiù yì qǐ qù běi jīnɡ wán ér bɑ 

B  我 们  就  一 起 去 北  京   玩  儿 吧 

C  tīnɡ shuō nà lǐ zhōu mò huì yǒu yīn yuè yǎn chū 

C  听   说   那 里 周   末 会  有  音  乐  演  出  

dá àn : 

答 案 : ABC