HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

zhè ɡe xué qī de    qǐnɡ nǐ    qù sān lóu    jiāo    zhù sù fèi 

这  个 学  期 的    请   你    去 三  楼     交      住  宿 费  

 

 

________________________________________________________