HSK wǔ jí wán chéng jù zi--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

                                 

                                    

dá àn : qǐnɡ nǐ qù sān lóu jiāo zhè ɡe xué qī de zhù sù fèi 。 

答 案 : 请   你 去 三  楼  交   这  个 学  期 的 住  宿 费  。