HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

zài yí ɡè sù shè    wǒ men    yǐ qián    yì qǐ    sān nián    zhù le 

在  一 个 宿 舍     我 们     以 前      一 起    三  年      住  了 

 

_____________________________________________________________