HSK sì jí shùn xù pái liè

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

pái liè shùn xù 

排  列  顺   序 

A  bú dàn yāo qiú nèi rónɡ yǒu qù 

A  不 但  要  求  内  容   有  趣 

B  hái yīnɡ ɡāi yǒu yí dìnɡ de jiào yù xìnɡ 

B  还  应   该  有  一 定   的 教   育 性   

C  yí ɡè yōu xiù de diàn shì jié mù 

C  一 个 优  秀  的 电   视  节  目 

dá àn : CAB

答 案 : CAB