HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

yě    tā men    dōu    bù xǐ huɑn    yóu xì    zhè zhǒnɡ 

也    他 们     都     不 喜 欢      游  戏    这  种    

 

 

________________________________________________________