HSK wǔ jí wán chéng jù zi--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

 

dá àn : tā men yě dōu bù xǐ huɑn zhè zhǒnɡ yóu xì 。 

答 案 : 他 们  也 都  不 喜 欢   这  种    游  戏 。