HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

zhōu mò    zhuǎn zhuǎn    wǒ men    qù    sài mǎ chǎnɡ    xiǎnɡ 

周   末    转    转       我 们     去    赛  马 场       想    

 

_______________________________________________________________