HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改   错  句

duì dà bù fen rén lái shuō,lǚ yóu shì yǒu qù yí  jiàn shì。

对  大  部  分  人   来  说  , 旅  游   是   有  趣  一 件  事 。