HSK sì jí xuǎn chū zhènɡ què dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

 

dá àn:A,cónɡ “běn lái shì qù tán shēnɡ yi de”,ké yǐ zhī dào shuō huà rén běn lái qù shànɡ hǎi de mù dì shì wèi le ɡōnɡ zuò,

答  案:A,  从   “  本  来  是   去   谈    生   意 的”, 可 以 知   道    说    话    人   本   来 去      上    海  的  目  的  是 为 了   工  作 ,

yě jiù shì chū chāi。

也 就  是  出    差  。