HSK sì jí xuǎn chū zhènɡ què dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK  sì   jí  xuǎn  chū zhènɡ què dá àn

HSK 四  级   选      出     正       确  答 案 

xiàn zài hěn duō xiǎo fàn ɡuǎn ér dōu tí ɡōnɡ sònɡ fàn shànɡ mén fú wù, ɡēn jù jù  lí yuǎn jìn shōu qǔ fú wù fèi。yīn cǐ ,ɡù kè bú

  现   在  很   多      小    饭    馆  儿   都  提   供      送    饭      上     门     服 务,   根 据 距 离   远  近     收  取  服  务 费 。因  此, 顾 客 不yònɡ chū mén jiù ké yǐ mǎi dào fàn。

用       出    门   就  可 以 买   到   饭 。

★fàn ɡuǎn sònɡ fàn shànɡ mén zhǔ yào shì wèi le:

    饭    馆      送     饭     上       门     主   要   是  为  了:

A zhuàn qián   B jián shǎo chénɡ běn  C jié shěnɡ shí jiān   D ɡuān xīn ɡù kè

A     赚     钱      B  减   少       成       本   C 节    省      时   间    D   关     心  顾  客