HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改  错  句

dá àn:wǒ yǒu yì běn zhōnɡ wén shū。

答 案 :我   有   一  本     中      文     书 。