HSK sì jí shùn xù pái liè

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

pái liè shùn xù 

排  列  顺   序 

A  yīn wèi wǒ de ɡǎn mào yǐ jīnɡ hěn yán zhònɡ le 

A  因  为  我 的 感  冒  已 经   很  严  重    了 

B  shǎo hē lěnɡ de yǐn liào 

B  少   喝 冷   的 饮  料   

C  suó yǐ yī shenɡ rànɡ wǒ hē dián ér rè shuǐ 

C  所  以 医 生    让   我 喝 点   儿 热 水   

dá àn : ACB

答 案 : ACB