HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

tā    jí sǐ le    hái méi lái    dào xiàn zài    dà jiā dōu 

他    急 死 了    还  没  来     到  现   在     大 家  都  

 

__________________________________________________________