HSK sì jí shùn xù pái liè

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

pái liè shùn xù 

排  列  顺   序 

A  jì rán xiàn zài hái zǎo 

A  既 然  现   在  还  早  

B  wǒ men děnɡ huì ér zài qù chē zhàn bɑ 

B  我 们  等   会  儿 再  去 车  站   吧 

C  nǐ jiù bǎ xínɡ li xiānɡ zài jiǎn chá yí xià 

C  你 就  把 行   李 箱    再  检   查  一 下  

 

dá àn :  ACB

答 案 :  ACB