HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

tā    lèi dé    ɡōnɡ zuò le yì tiān    bù dé liǎo    yǐ jīnɡ 

他    累  得    工   作  了 一 天      不 得 了      已 经   

 

____________________________________________________________