HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

pái liè shùn xù 

排  列  顺   序 

A  zhè tiáo xiǎo lù suī rán bǐ jiào jìn 

A  这  条   小   路 虽  然  比 较   近  

B  dàn hái shì méi yǒu dà lù ān quán 

B  但  还  是  没  有  大 路 安 全   

C  tiān kuài hēi le 

C  天   快   黑  了 

dá àn : CAB

答 案 : CAB