HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

bú tài shùn lì    zuì jìn    wén huà jiāo liú huó dònɡ    wǒ xiào de    jìn xínɡ de 

不 太  顺   利     最  近       文  化  交   流  活  动           我 校   的        进  行   得 

 

__________________________________________________________________________________