HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改  错  句

zhè shì yì zhānɡ cónɡ huà bào shànɡ jiǎn xià lái cǎi  sè zhào piàn。

这   是  一    张       从     画    报     上       剪  下  来  彩   色    照   片  。