HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù ---- dá àn

HSK 五 级  改 错  句        答 案

dá àn:zhè shì yì zhānɡ cónɡ huà bào shànɡ jiǎn xià lái de cǎi sè zhào piàn。

答 案:  这  是  一    张       从     画   报     上        剪  下  来 的  彩  色   照    片