HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改  错  句

zài zhōnɡ ɡuó, wǒ lǚ yóu ɡuò hěn duō dì fanɡ。

在    中        国 ,  我  旅  游    过    很   多  地  方  。