HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù ---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù ---dá àn

HSK 五 级 改  错  句  ---答 案

dá àn:zài zhōnɡ ɡuó,wǒ qù hěn duō dì fanɡ lǚ yóu ɡuò。

答 案:  在    中       国 , 我  去  很     多  地  方   旅  游   过 。