HSK wǔ jí wán chéng jù zi--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

 

 

dá àn : lí lǎo shī cénɡ jīnɡ fú dǎo ɡuò tā sān cì 。 

答 案 : 黎 老  师  曾   经   辅 导  过  他 三  次 。