HSK sì jí pái liè shùn xù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

shùn xù pái liè 

顺   序 排  列  

A  zhè lǐ de fēnɡ jǐnɡ zhēn měi 

A  这  里 的 风   景   真   美  

B  wǒ dōu bù xiǎnɡ huí qù le 

B  我 都  不 想    回  去 了 

C  yào bú shì mínɡ tiān yào shànɡ bān 

C  要  不 是  明   天   要  上    班