HSK sì jí pái liè shùn xù-dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

shùn xù pái liè 

顺   序 排  列  

 

dá àn : ACB , A jù shì yuán yīn , fànɡ zài zuì qián miɑn , " yào bu yào " hé " dōu " biǎo mínɡ liǎo shì qínɡ fā zhǎn 

答 案 : ACB , A 句 是  原   因  , 放   在  最  前   面   , " 要  不 要  " 和 " 都  " 表   明   了   事  情   发 展   de shùn xù 。 

的 顺   序 。