HSK wǔ jí wán chéng jù zi--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

 

 

dá àn : tā yì lián qù le sān cì hé yuán 

答 案 : 他 一 连   去 了 三  次 和 园