HSK sì jí pái liè shùn xù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

shùn xù pái liè 

顺   序 排  列  

A  děnɡ yí huì ér wǒ xiě wán zuò yè 

A  等   一 会  儿 我 写  完  作  业 

B  tīnɡ shuō jīn tiān nà lǐ huì yǒu jīnɡ jù yǎn chū 

B  听   说   今  天   那 里 会  有  京   剧 演  出  

C  wǒ men jiù qù ɡōnɡ yuán sàn bù bɑ 

C  我 们  就  去 公   园   散  步 吧