HSK sì jí pái liè shùn xù-dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

shùn xù pái liè 

顺   序 排  列  

 

dá àn : BAC , C jù shì A jù de jì xù , suó yǐ zài A jù hòu miɑn , B jù shì qù ɡōnɡ yuán de yuán yīn , shì yònɡ láijiě 

答 案 : BAC , C 句 是  A 句 的 继 续 , 所  以 在  A 句 后  面   , B 句 是  去 公   园   的 原   因  , 是  用   来  解 

shì C jù de 。 

释  C 句 的 。